Înscrierea dreptului de uz sau uzufruct

* imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  INTABULARE


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
Actul constitutiv al dreptului de uz sau uzufruct

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)


De ce alte informații am nevoie?

Actele(înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată
Actul constitutiv al dreptului de uz sau uzufruct trebuie să fie încheiat în forma prevazută de lege pentru valabilitatea sa (de regula forma autentică)

Actul constitutiv al dreptului de uz sau uzufruct trebuie să conțină date de identificare a imobilului, respectiv numar cadastral sau topografic și număr de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996) și să identifice titularul dreptului, persoana fizică cu codul numeric personal.
Actul constitutiv al dreptului de uz sau uzufruct poate fi un inscris distinct sau constituirea dreptului poate fi prevăzută ca o clauză într-un contract având un alt obiect principal  (de exemplu o vânzare)

Observații: dacă dreptul de uz privește doar o parte din imobil este necesară intocmirea unei documentații cadastrale de actualizare de către o persoană autorizată în domeniul cadastrului.


Ce tarif se plătește ?
– 0,15% in cazul persoanelor fizice

– 0,5% in cazul persoanelor juridice

– tariful se calculează la 20% din valoarea imobilelor (aservit si dominant) și nu poate fi mai mic de 60 lei/ imobil.

– tarif de eliberare în regim de urgență este de 4 ori tariful in regim normal


Alte inscrieri