Primă inregistrare a imobilului în cadastru și cartea funciară*

* imobilul  NU este înscris în cartea funciară


Când se solicită prima înregistrare?

Când imobilul (teren cu sau fără construcții) nu este înscris într-o carte funciară.


Ce presupune prima înregistrare?

Întrucât imobilul nu are carte funciară (nu este înscris) deschiderea unei cărți funciare se face în urma procedurii de atribuire a unui identificator unic (număr cadastral) acelui imobil.

Procedura de atribuire a numărului cadastral are la bază măsurarea imobilului și stabilirea amplasamentului acestuia de către o persoană autorizată în domeniul cadastrului ( care NU este angajatul OCPI Brașov)


Ce trebuie să facă proprietarul?

Proprietarul trebuie să încheie un contract de prestări de servicii cu o persoană autorizată în domeniul cadastrului, care să îi întocmească o documentație cadastrală, în baza măsurătorilor efectuate la teren.

Proprietarul trebuie să pună la dispoziția persoanei autorizate toate actele de proprietate privitoare la imobil precum si orice alt inscris relevant fată de situatia tehnică sau juridică a imobilului.


Cine depune cererea?

Cererea se depune de persoana autorizată în domeniul cadastrului care a întocmit documentația cadastrală


Care sunt actele necesare ?

Actul de proprietate în original sau copie legalizată.

Actele de proprietate ale proprietarilor anteriori ( dacă este cazul) în original sau copie legalizată.

Alte acte administrative doveditoare ale situatiei tehnice sau juridice a imobilului, în original sau copie legalizată.

Certificatul de atestare fiscală in original sau copie legalizată

Copia actelor de identitate ale proprietarilor

Copia certificatului de căsătorie, dacă imobilul are în componență și o construcție  bun comun al soților.


Ce tarif se plătește ?

0 lei pentru imobilele cu categorii de folosință agricolă

– 120 lei / imobil, pentru restul imobilelor

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 480 de lei pentru imobilele la care tariful in regim normal  este 0 lei și respectiv de 600 lei pentru imobilele la care tariful in regim normal este de 120 lei

Observație: acesta este tariful datorat bugetului de stat. Costurile cu intocmirea documentatiei cadastrale sunt rezultatul negocierii dintre proprietar si persoana autorizată în domeniul cadastrului ( care nu este  angajatul OCPI Brașov)