Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate

* imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  INTABULARE sau ÎNSCRIERE PROVIZORIE*


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere la care se va atașa actul de proprietate.
Actul de proprietate poate fi:
  • contract de vânzare cumpărare;
  • contract de donație;
  • contract de schimb;
  • contract de întreținere;
  • alte contracte sau convenții,
  • certificat de moștenitor,
  • act de partaj,
  • act de adjudecare,
  • hotărâre judecătorească
  • alte acte de proprietate (ordin de prefect, titlu de proprietate emis pentru construire prin OJCVL etc..)

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)


De ce alte informații am nevoie?

Actele(înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată
Actul de proprietate trebuie să fie încheiat in forma prevazută de lege pentru valabilitatea sa (de regula forma autentică)

Actul de proprietate trebuie să contina date de identificare a imobilului respectiv numar cadastral sau topografic si numar de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996) și să identifice titularul dreptului, persoana fizică cu codul numeric personal.

* Înscriere provizorie se solicită doar în cazurile expres prevazute de lege


Ce tarif se plătește ?

– 0,15% in cazul persoanelor fizice

– 0,5% in cazul persoanelor juridice

– tariful se calculează la valoarea imobilului și nu poate fi mai mic de 60 lei/ imobil.

– tarif de eliberare în regim de urgență este de 4 ori tariful in regim normal


Alte inscrieri