Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – CIF  9870320  


Plata servicilor se face în contul RO23TREZ131501503X017823 deschis la Trezoreria Municipiului Brasov


Legislație privitoare la accesul la informațile de interes public

Legea nr.544/2001          privind accesul la informațile de interes public

HG nr.123/2002              privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind accesul la informațile de interes public


Organizare O.C.P.I Brașov

Structura organizatorică                           Atribuții OCPI                      Conducere

 Informații de interes public

Solicitări la Legea 544/2001                     Termene și tarife                 Program de audiențe

Program de lucru                                       Buget, bilanț, achiziții        Declarații de avere și interese


Persoana responsabilă pentru primirea solicitărilor în baza Legii nr.544/2001
Mihaela Tigăeru: Email: bv@ancpi.ro / Telefon: 0268.471.808 / fax 0268.411.068
Persoana responsabila de relatia cu mass-media:
Rodica Haupt: Email: bv@ancpi.ro / Telefon: 0268471808 / int.57

Protectia datelor cu caracter personal


Formular solicitare legata de protectia datelor


Declaratia Președintelui – Director general al ANCPI privind politica referitoare la calitate


Raport privind respectarea de catre personalul OCPI Brasov a codului de etica si integritate în anul 2019


 

Lista funcțiilor din cadrul OCPI BRASOV

 


Lista cuprinzând documentele de interes public;

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei;
  • Structura organizatorică (organigrama), atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
  • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresă de e-mail şi adresă paginii de Internet;
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale angajatului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • Declarațiile de avere si interese;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii;

Lista cuprinzând categoriile de documente produse 

– extras de carte funciară de informare şi de autentificare
– cartile funciare deschise dupa preluarea activității de carte funciara
– planuri de încadrare în zonă
– coordonatele aferente imobilelor înscrise în cartea funciară
– dosarele privind achiziţiile publice prevăzute de Ordonanţa 34/2006
– procesele verbale de adjudecare ale licitaţiilor privind achiziţiile publice
– contestaţiile privind desfăşurarea licitaţiilor
– proces verbal de transfer cu mijloacele fixe, conform Hotărârii 841/1995
– rezultatele privind concursurile de ocupare a posturilor vacante
– contestaţiile privind rezultatele de la concursurile de ocupare a posturilor vacante
– documente cu informaţii referitoare la bunul imobil identificat cu tarla, parcelă, număr cadastral provizoriu, dar care nu conţin date cu caracter personal

Lista cuprinzând categoriile de documente gestionate

– arhiva de cărți funciare

-arhiva continand mapele cu înscrisuri care au stat la baza înscrierilor în cărtile funciare

– titlurile de proprietate emise conform Legii 18/1991 şi Legii 247/2005
– anexele prevăzute de Legea 18/1991 şi Legea 247/2005 potrivit cărora se emit titlurile de proprietate
– documentaţiile transmise de comisiile locale ce stau la baza întocmirii  titlurilor de proprietate
– documentaţiile cadatrale întocmite de persoanele fizice sau autorizate, la solicitarea beneficiarilor având la bază acte de proprietate
– avize de PUG, PUZ, PUD, studii topo
– documente de aprobare în  vederea scoaterii din circuitul agricol
– documente întocmite potrivit HG 834/1991 în vederea emiterii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru societaţile comerciale

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Persoana care considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, se poate adresa cu reclamatie administrativa directorului OCPI, reclamatie care va fi depusa pentru inregistrare, la registratura Biroului de Realatii cu Publicul a institutiei. Reclamatia administrativa se va depune in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul institutiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale Normelor Metodologice de aplicare a acestei legi.

Reclamatia administrativa se va solutiona de catre Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public in termen de 15 zile. Cel nemultumit de raspunsul primit la reclamatia administrativa poate face plângere la Tribunalul Brasov – Sectia Contencios Administrativ, in termen de 30 de zile de la primirea raspunsului.

Termenele pentru comunicarea in scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes public sunt:
– 10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public, daca aceasta a fost identificata in acest termen;
– 10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial prevazut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;
– 30 de zile lucratoare pentru comunicare informatiei de interes public identificate peste termenul prevazut la lit. a) ;
– 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului.