Organizare

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – CIF  9870320                           

Plata servicilor se face în contul RO23TREZ131501503X017823 deschis la Trezoreria Municipiului Brasov


Organizarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov este reglementată prin dispozițile:

– Hotărârii Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare;

– Ordinului nr.1445/2016 emis de directorul general al ANCPI privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 

 Atribuțile Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

Serviciul Publicitate Imobiliară
 •  înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară (carte funciară);
 • asigurarea înscrierii drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a altor persoane interesate;
 • înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil;
 • asigurarea înscrierii căilor de atac împotriva încheierilor de carte funciară;
 • înscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;

Serviciul Cadastru

 • avizează tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de Ministerul Justitiei;
 • avizează tehnic planul urbanistic general;
 • avizează documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
 • autorizează persoanele fizice care executa lucrari tehnice de cadastru;
 • verifică periodic starea fizică a punctelor din rețelele de sprijin, conform normelor si regulamentelor emise de Agentia Nationala;
 • pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, în condițiile legii, situatii statistice și de sinteză privind terenurile si constructiile;
 • furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor;
 • avizeaza impreuna cu institutiile de specialitate de la nivel judetean si local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinta agricola si stabilirea retelei de drumuri agricole.

  Organigrama Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


Birourile teritoriale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară FĂGĂRAȘ
Sediul: Făgăraș, str. Libertatii nr. 11
Contact: Tel/Fax: 0268.210.602  / envelopebcpi.fagaras@ancpi.ro


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară RUPEA
Sediul: Rupea, Str. Republicii, nr. 153
Contact: Tel/Fax: 0268.260.992  / envelopebcpi.rupea@ancpi.ro


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ZĂRNEȘTI
Sediul: Zărneşti, Str. M. I. Metianu, nr. 9
Contact: Tel/Fax: 0268.515.935  / envelopebcpi.zarnesti@ancpi.ro

Carieră în cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

Functii de executie în cadrul OCPI Brasov pe care ar fi posibilă o eventuală angajare*
A. Serviciul Publicitate Imobiliară:
– registrator de carte funciară ( studii superioare juridice)- asistent registrator principal ( studii superioare juridice)
– asistent registrator (studii medii cu bacalaureat )
– referent (studii medii cu bacalaureat )

– arhivar (studii medii cu bacalaureat )


B. Serviciul cadastru

– consilier cadastru (studii superioare geodezie, topografie)
– subinginer cadastru (studii superioare de scurta durata geodezie, topografie)

– referent (studii medii cu bacalaureat )


C. Biroul economic

– consilier (studii superioare economice)
– referent (studii medii cu bacalaureat )

– sofer (studii medii cu bacalaureat)


D. Biroul juridic, resurse umane secretariat si petiții

– consilier juridic (studii superioare juridice)

– consilier resurse umane ( studii superioare)

– referent (studii medii cu bacalaureat )

* Angajariile se fac doar în situația existenței unui post vacant.

Ocuparea unui post vacant se face în urma sustinerii unui concurs desfășurat în condițiile legii.

Vezi anunțurile de concurs pentru posturile vacante