Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – CIF  9870320                                  
cont RO23TREZ131501503X017823 deschis la Trezoreria Municipiului Brașov


              Persoanele fizice si/sau juridice autorizate in domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei si cartografiei vor înregistra cererile de receptie si/sau avizare, precum si orice alta cerere de furnizare  a unor servicii de cadastru si sau publicitate imobiliara,  on-line prin intermediul aplicatiei eterra 3, cu plata anticipată a tarifelor prin ordin de plată în contul OCPI Brasov deschis la Trezoreria Municipiului Brasov RO23TREZ131501503X017823

Modalitatea de depunere a cererilor de înscriere, receptie, avizare de către persoanele autorizate in domeniul cadastrului, topografiei

In aplicarea politicilor publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale promovate de Guvernul României, precum și în concordanță cu eforturile consecvente ale ANCPI pentru informatizarea completă a sistemului de cadastru si carte funciară, art.I din cuprinsul OUG nr.61/2020 – care introduce art.281 în Legea nr.7/1996, prevede că cererile de înscriere, receptie și avizare se pot depune obline prin intermediul sistemului informatic integrat de cadastru si carte funciara, însoțite în mod obligatoriu de înscrisurile justificative redate pe suport informatic, certificate de către deponent prin semnătură calificată.

Pentru cererile astfel înregistrate de către utilizatorii acreditați ( cu user si parola) să utilizeze sistemul informatic e-terra, în vederea soluționării acestora nu este necesară transmiterea la OCPI Brașov a actelor/înscrisurilor originale sau în copie legalizată, în format de hârtie, întrucât textul de lege, prin intermediul prezumțiilor și sancțiunilor pe care le prevede, oferă depline garanții atât din punct de vedere al conținutului cât și al formei actului în format electronic sau ce este redat pe suport informatic (scanarea documentului în format de hartie) și în baza căruia se va efectua operatiunea solicitată.

În considerarea prevederilor nou introduse prin OUG nr.61/2020, la înregistrarea online a cererilor, cu semnătură electronică calificată, deponenții vor trebui să aibă în vedere:

Se va acorda atenție deosebită la corectitudinea datelor și informațiilor introduse în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ( nume/prenume, tipuri de acte, numere de înregistrare, etc..)

Plata tarifului se va face anticipat prin ordin de plată în contul OCPI Brasov deschis la Trezoreria Municipiului Brasov RO23TREZ131501503X017823

Se va bifa modalitatea de comunicare prin RGI-online;

Se va acorda atenție deosebită la scanarea documentelor:      
        – se vor scana documentele în integralitate;       
        – se vor scana documentele la o rezolutie cat mai buna astfel încât paginile scanate sa fie lizibile;        
        – se vor scana documentele astfel încat paginile să nu fie rotite;

Documentațiile cadastrale/tehnice

Cazul 1 – documente primite de la solicitant în format de hârtie

  • Cererea semnată olograf, în format de hartie, de către solicitant și persoana autorizată, va fi scanată;
  • Declarația ( anexa 1.32) semnată olograf de proprietar, va fi scanată;
  • Actele de proprietate și/sau acte administrative (certificat fiscal, certificat de urbanism, adeverinte, etc…) vor fi scanate; (scanarea se face in toate cazurile după originalul sau copia legalizată a actului. un exemplar al actului in original sau în copie legalizată se pastrează de către deponent, în cazul în care este posibil,  sau de catre titularul dreptului, în cazul în care există un singur exemplar original)
  • Dovada plații (ordin de plată) va fi scanat, dacă nu era deja transmis în format electronic.

Toate aceste înscrisuri de mai sus (cerere, declaratii, acte de proprietate, acte administrative, etc…) vor forma împreună un singur fisier în format .pdf (multipagină). Acest fisier în format .pdf va fi semnat electronic calificat de către deponent (persoana autorizată) și apoi atasat în e-terra 3;

  • Borderoul, memoriul tehnic, calculul suprafetelor, pot fi redactate într-un program informatic, se pot salva direct din program în format .pdf si vor forma împreună un singur fisier .pdf (multipagină). Acest fisier în format .pdf va fi semnat electronic calificat de către deponent (persoana autorizată) si apoi atasat în e-terra 3;
  • Planul/planurile de amplasament si delimitare se va redacta într-un program informatic, se va salva direct din program în format .pdf si va forma un singur fisier .pdf după caz cu o singură pagină (P.A.D.) sau cu mai multe pagini (P.A:D.-uri), ce va cuprinde inclusiv planul cu propunerea de alipire/dezlipire încazul acestor tipuri de documentații. Acest fisier în format .pdf va fi semnat electronic calificat de către deponent (persoana autorizată) si apoi atasat în e-terra 3; In mod similar se procedează cu releveele sau cu planurile de situație;

Notă: în cazul documentelor emise de către persoana autorizată (pad, relevee, memoriu, borderou, calculul suprafetelor, etc…) în cuprinsul acestora se vor face mentiunile prevazute in art.24 alin.8 din Ordinul nr.107/2010 al directorului general al ANCPI: “Persoana fizică autorizată certifică executarea şi întocmirea documentaţiilor prin menţionarea pe documentele întocmite a următoarelor informaţii: numele şi prenumele, categoria, seria şi nr. autorizaţiei, scrise cu majuscule”.

In cazul fisierelor pdf (multipagină) semnarea electronică calificată se face o singură dată ( nu este necesară semnarea fiecarei pagini)


Cazul 2- documente primite de la solicitant în format electronic – semnate calificat

Dacă cererea, declaratia (anexa 1.32) și actele de proprietate și/sau acte administrative (certificat fiscal, certificat de urbanism, adeverinte, etc…) au fost emise direct în format electronic cu semnătura electronică calificată a emitentului, ele vor fi atasate in eterra-3 în această formă, fără a fi necesară printarea si apoi scanarea.

Cu precizarea că se vor scana doar acele înscrisuri care au fost emise în format de hartie ( în cazul în care o parte dintre înscrisuri sunt primite în format electronic cu semnătura calificată a emitentului si o parte în format de hârtie). Fisierul rezultat din scanarea înscrisurilor în format de hartie va fi semnat electronic calificat de deponent (persoana autorizată).

Pentru piesele componente ale documentatiei cadastrale, întocmite de persoana autorizată se va proceda la fel ca în cazul 1.


Observatii

La înregistrarea în sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciară la numarul documentului se va mentiona si felul acestuia, ( cerere, P.A.D., etc…)

După receptionare, eliberarea documentelor ( P.A.D, relevee, extras de plan cadastral, referat de admitere/respingere, încheiere de carte funciară, extras de carte funciară) se va face prin intermediul aplicatiei e-terra, direct în contul utilizatorului, documentele fiind emise în format electronic.


Cererile înregistrate în baza art.281 în Legea nr.7/1996 ( conform celor mai sus mentionate), nu vor fi transmise catre OCPI Brasov în format de hartie.


Certificarea nealterării conţinutului odată cu redarea pe suport informatic (scanarea înscrisului) va fi făcută de către deponent prin însăși semnarea electronică calificată a fisierului rezultat din scanare. În acest caz se prezumă, până la proba contrara, că redarea pe suport informatic (scanarea) s-a făcut după înscrisul original sau copia legalizată, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Precizăm că răspunderea pentru corectitudinea și autenticitatea datelor în format electronic întroduse în bazele de date revine persoanei care a introdus aceste date, iar răspunderea pentru verificarea si validarea datelor revine persoanei care a verificat si validat aceste date.

Nota: La acest moment, receptionarea documentatiei poate presupune editarea fiecarui plan de amplasament si delimitare sau a fiecărui releveu, dupa caz, prin scrierea noului număr cadastral atribuit. In cazul cererilor de receptie a unor documentatii de dezlipire si apartamentare in functie de numarul planurilor de amplasament si delimitare sau a releveelor, operatiunea poate fi mare consumatoare de timp.


Punct de vedere ANCPI, depunere acte online – adresa nr.21954/19.05.2020

Ghidul ANCPI cu privire la depunerea in format electronic a cererilor


 Întocmirea documentațiilor cadastrale sau tehnice este făcută de topografi autorizati de ANCPI,  fie ca persoane fizice, fie ca persoane juridice. Persoanele fizice autorizate sa desfășoare activitati de cadastru, geodezie, cartografie nu sunt angajati ai ANCPI / OCPI. Răspunderea pentru lucrările realizate revine acestora, putand fi o raspundere disciplinara, contraventionala, civilă sau penală, după caz.

OCPI Brasov  autorizează, coordonează și verifică activitatea persoanelor fizice sau juridice cu sediul în judetul Brasov, în limitele de competență stabilite de legislația aplicabilă. [ Legea nr.7/1996 republicata, Ordinul nr.107/2010, Ordinul nr.700/2014 .…]

Persoanele fizice si/sau juridice autorizate să execute lucrari de specialitate în domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, cartografiei au competență națională, putand realiza aceste lucrari oriunde pe teritoriul Romaniei, cu respectarea limitelor de competență profesională conform categoriei de autorizare.


AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE DE CĂTRE OCPI BRAȘOV

– să execute lucrări în domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei și cartografiei


Lista persoanelor fizice si juridice din județul Brasov– autorizate în vederea realizării  lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României


In atenția persoanelor fizice si juridice autorizate

Suspendarea certificatelor de autorizare (adresa ANCPI nr.433963/2010)

Schimbarea sediului unei PJA (adresa ANCPI 6833/2015).

Mandatarea de către PFA a unor persoane neautorizate în vederea prezentării la convocarea oficiului teritorial


Aplicatii

Eterra 3 pentru autorizati

Prezentare eTerra 3

Manual de utilizare

Filme de prezentare


Utile

Compatibilitati coduri de tarifare

Codurile siruta pentru localitatiile din judetul Brasov


Agentia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrametrie si Teledetectie

ANCPI – Infrastructura de date spatiale (GEOPORTAL INSPIRE)

Sistemul Romanesc de Determinare a Pozitiei – ROMPOS