Reguli generale la depunerea cererilor

 • Cererile de înscriere se completează conform formularelor tipizate.(cerere tip) (model completare cerere)
 • Cererea se completează de către petent așa cum acesta consideră de cuviință și fără nici o ingerință din partea personalului O.C.P.I Brașov.
 • Personalul O.C.P.I. Brașov care înregistrează cererile NU este abilitat de lege, de regulamente și de fișa postului să se pronunțe cu privire la modul în care  dumneavoastră întelegeti să completati cererea în ceea ce priveste obiectul acesteia.
 • Personalul O.C.P.I. Brașov care înregistrează cererile poate oferii lămuriri doar cu privire la aspectele pur formale ale cererilor:
– codul pe care se înregistrează cererea
– tariful care urmează a fi plătit
– termenul de soluționare
– alte elemente pur formale (cu precizarea că dumneavoastra sunteti cel care decide cum va completa în final cererea, opiniile formulate de personalul registraturii O.C.P.I. Brașov, fiind pur informative)
 • Personalul O.C.P.I. Brașov care înregistrează cererile, NU poate refuza primirea unei cereri fiind obligat de lege să înregistreze orice cerere, așa cum a fost ea formulată de către petent.
 • Puteți  să solicitați sprijinul de specialitate al registratorului șef si respectiv al inginerului șef în cadrul programului de audiență, în măsura în care problema dumneavoastră nu excede competențelor legale ale acestora.
 • Dacă problema dumneavoastră excede competențelor legale ale registratorului șef si/sau a inginerului șef vă recomandăm să apelați la un specialist în domeniu (avocat, executor judecătoresc, notar, topograf, etc…)
 • Cererile odată depuse nu pot fi modificate și/sau completate cu alte capete de cerere, urmând a fi soluționate așa cum au fost ele depuse (conform principiului disponibilității)
 • Cererile vor fi însoțite de înscrisurile doveditoare ale dreptului, faptului sau raportului juridic ce se solicită a fi înscris/radiat în cartea funciară.
 • Înscrisurile se depun în original sau copie legalizată (cu excepția situațiilor în care legea prevede o altă formă)
 • Dacă originalul sau copia legalizată a înscrisului se găsește și în arhiva BCPI Brașov se poate depune o copie a acestuia cu condiția ca pe cererea de înscriere să se menționeze de către petent care este numărul cererii si anul înregistrării acesteia la dosarul căreia se află originalul sau copia legalizată.
 • Înscrisurile odată depuse urmează a fi arhivate și nu se restituie pentru nici un motiv. Vă recomandăm să depuneți cu precădere copii legalizate iar exemplare originale ale înscrisurilor să le depuneți doar în situația în care considerați că nu o să aveți în viitor nevoie de acestea.
 • Cererile se înregistrează în registrul general de intrare doar după plata tarifului.
 • În cazul cererilor de înscriere după efectuarea înscrierilor se va elibera încheiere de carte funciară și extras de informare (cu exceptia cererilor respinse în cazul cărora se eliberează doar încheierea de respingere)
 • În cazul respingerii cererii tariful plătit nu se restituie.
 • Cererile respinse pot fi redepuse:
      – în termen de 30 de zile de la data primirii încheierii de respingere, fără plata unui tarif suplimentar (cu excepția cazului când lipsa tarifului sau plata parțială  acestuia a constituit motivul respingerii cererii)
     – după trecerea termenului de 30 de zile de la data primirii încheierii de respingere, cu plata unui tarif suplimentar de 60 lei (cu excepția cazului când lipsa tarifului sau  plata parțială a acestuia a constituit motivul respingerii cererii)
     – la redepunerea cererii se va atașa o copie a încheierii de respingere și eventuale înscrisuri suplimentare
    – cererea redepusă va forma un nou dosar, va primi un nou număr de înregistrare și va fi depusă în limita cererii inițiale (același obiect, aceleași părți, același imobil)
 • Cererile de receptie și/sau înscriere se solutionează în ordinea înregistrarii lor (in raport de acelasi imobil).
 • După înregistrarea cererii în registrul general de intrare, nu se poate renunta la aceasta.
 • Inscrisurile depuse în sustinerea unei cereri se arhivează și nu se pot restitui deponentului.
 • Tarifele de recepție si publicitate imobiliară se platesc anterior înregistrarii cererilor.
 • Extrasele de carte funciară pentru informare se eliberează la cererea oricărei persoane, fără a fi necesară justificarea vreunui interes sau calități din partea acesteia.
 • Extrasele de carte funciară nu au termen de valabilitate, ele reflectă situația de carte funciară de la momentul întocmirii acestora (cu toate acestea unele instituții pot stabili prin reguli interne ca extrasul de carte funciară prezentat să nu fie mai vechi de un anumit număr de zile)

Procedura înregistrarii unei cereri

 1. Completarea cererii conform   formularelor tipizate
 2.  Depunere cererii și a înscrisurilor justificative se poate face:

a) direct la registratura  oficiului sau biroului teritorial pe raza caruia se afla imobilul asupra caruia se doreste efectuarea înscrierii

b) prin intermediul notarului public

c) prin fax sau email ( cu conditia platii anticipate a tarifului de înscriere și a trimiterii înscrisurilor în forma prevazuta de lege)

d) prin poștă ( cu conditia platii anticipate a tarifului de înscriere)

Pentru depunerea unei cereri  este necesar să cunoașteti numarul de carte funciara si numarul topografic sau cadastral al imobilului pentru care doriti să depuneți cererea

Tarifele datorate OCPI Brasov se pot plati in numerar la caseria oficiului/biroului teritorial sau prin ordin de plata / internet banking în contul RO23TREZ131501503X017823 deschis la Trezoreria Municipiului Brasov, pe numele Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov.

Observație: la acest moment plata tarifelor nu se poate face prin intermediul unui card bancar cu excepția cererilor de eliberare a extraselor de carte funciara pentru informare depuse online pe situl http://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420