• Cererile de recepție și/sau înscriere se soluționează conform principiului disponibilității ( registratorul si/sau inspectorul se pronunță numai cu privire la cele solicitate prin cerere)
  • Cererile de receptie și/sau înscriere odată depuse nu mai pot fi modificate sau completate prin adaugarea unor noi capete de cerere.
  • Cererile de receptie și/sau înscriere se solutionează în ordinea înregistrarii lor (cu privire la același imobil).
  • După înregistrarea cererii în registrul general de intrare, nu se poate renunta la aceasta.
  • Inscrisurile depuse în sustinerea unei cereri se arhivează și nu se pot restitui deponentului.
  • Tarifele de recepție si publicitate imobiliară se platesc anterior înregistrarii cererilor.
  • Pentru cererile respinse nu se restituie tariful achitat, persoanele interesate putand redepune cererea.

Procedura înregistrarii unei cereri

  1. Completarea cererii conform formularelor tipizate
  2.  Depunere cererii și a înscrisurilor justificative se poate face:

a) direct la registratura oficiului sau biroului teritorial pe raza caruia se afla imobilul asupra caruia se doreste efectuarea înscrierii

b) prin intermediul notarului public

c) prin email ( cu conditia platii anticipate a tarifului de înscriere și a trimiterii înscrisurilor în forma prevazuta de lege)

d) prin poștă ( cu conditia platii anticipate a tarifului de înscriere)

Pentru depunerea unei cereri  este necesar să cunoașteti numarul de carte funciară și numarul topografic sau cadastral al imobilului pentru care doriti să depuneți cererea.

Tarifele datorate OCPI Brasov se pot plati cu cardul de debit sau de credit sau în numerar la casieria oficiului/biroului teritorial, prin ordin de plata / internet banking

Beneficiar: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov
IBAN: RO23TREZ131501503X017823
CIF 9870320

Atenție: în cazul în care plata tarifelor se face prin ordin de plată acesta trebuie sa conțină și codul de inregistrare fiscală CIF 9870320

Observație: la acest moment plata tarifelor se poate face prin intermediul unui card bancar pentru cererile de eliberare a extraselor de carte funciara pentru informare depuse online pe situl http://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420

Model completare extras de informare

Cerere eliberare extras de informare(formular tip necompletat)