Înscrierea în cartea funciară a dreptului de IPOTECĂ

* imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  INTABULARE sau ÎNSCRIERE PROVIZORIE*


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat, la care se va atașa înscrisurile doveditoare astfel:
Ipoteca convențională
Contractul de ipoteca (garanție imobiliară) în forma autentică notarială în original sau copie legalizată.
Ipoteca legală
Înscrisul constatator al creanței garantate, încheiat in forma ceruta de lege pentru validitatea actului;
Ipotecă legală in favoarea asociațiilor de proprietari
Extrase de pe listele lunare de plata a cotelor de contribuție din care rezulta suma datorata, in cazul in care creanța reprezintă o restanta de cel puțin 3 luni, semnate si stampilate de asociația de proprietari (președintele asociației de locatari);

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)


De ce alte informații am nevoie?

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată.


Ce tarif se plătește ?
Ipoteca convențională

-100 lei + 0,1% din valoarea creanței.

– tariful de urgență este de 4 ori tariful in regim normal

Ipoteca legală este scutita de tarif


Cu ce act se radiaza ipoteca?

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat

Ipoteca convențională se radiazaă în baza declarația în formă autentică a titularului dreptului de ipotecă sau a hotararii judecatorești prin care s-a dispus radierea.

Observații:dreptul de ipotecă legală în favoarea asociației de proprietari se radiază și în baza chitantei de plată în original sau copie legalizată.


Ce tarif se plătește la radiere?

– 60 lei / imobil

– tariful de solutionare in regim de urgență este de 300 lei


 Alte inscrieri