Activitatea de cadastru și publicitate imobiliară ( carte funciară ) din România este desfășurată în coordonarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Activitatea ANCPI și a oficilor teritoriale se desfășoară în baza:

Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare;

Ordinului nr.1445/2016 emis de directorul general al ANCPI privind aprobarea privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora.
Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, cu modificările și completările ulterioare;