Inscrierea in cartea funciara a dreptului de servitute

 * imobilul este înscris în cartea funciară
   Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  INTABULARE

Care sunt actele necesare ?
Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
Actul constitutiv al dreptului de servitute

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)De ce alte informații am nevoie? Actele(înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată
Actul constitutiv al dreptului de servitute trebuie să fie încheiat in forma prevazută de lege pentru valabilitatea sa (de regula forma autentică)Actul constitutiv al dreptului de servitute trebuie să contina date de identificare a imobilului respectiv numar cadastral sau topografic si numar de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996) și să identifice titularul dreptului, persoana fizică cu codul numeric personal.

Actul constitutiv al dreptului de servitute poate fi un inscris distinct sau constituirea dreptului poate fi prevăzută ca o clauză într-un contract având un alt obiect principal  (de exemplu o vânzare)

Pentru constituirea dreptului de servitute de trecere este necesar ca in prealabil să fie obținut un certificat de urbanism de la primaria localitătii.

Observații: dacă dreptul de servitute privește doar o parte din imobil este necesară intocmirea unei documentații cadastrale de actualizare de către o persoană autorizată în domeniul cadastrului.Ce tarif se plătește ?

– 0,15% in cazul persoanelor fizice

– 0,5% in cazul persoanelor juridice

– tariful se calculează la 20% din valoarea imobilelor (aservit si dominant) și nu poate fi mai mic de 60 lei/ imobil.

– tarif de eliberare în regim de urgență este de 4 ori tariful in regim normal

Alte inscrieri