DREPT DE PROPRIETATE ASUPRA UNEI CASE SAU A UNUI APARTAMENT 

 DOBANDIT PRIN RESTITUIRE ÎN NATURĂ SAU ECHIVALENT CONFORM LEGII NR.10/2001
 * imobilul este înscris în cartea funciară
   Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  INTABULARE


Care sunt actele necesare ?
Cererea de înscriere la care se va atașa de actul de proprietate care poate fi:
  • decizia de restituire în natură

Observații: Intrucât decizia de restituire se emite cu posibilitatea contestării ei este de dorit ca la dosarul cererii să existe un înscris doveditor al neexercitării căii de atac ( de regulă o declarație a proprietarului)

La dosarul cererii se va atașa și copia actului de identitate

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)De ce alte informații am nevoie?

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată

Decizia de restituire trebuie să conțină date de identificare a imobilului respectiv numar cadastral sau topografic si numar de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996) și să identifice titularul dreptului, persoana fizică, cu codul numeric personal.Ce tarif se plătește ?

– 60 lei / imobil.

 – tariful de eliberare în regim de urgență este de 300 lei

Alte inscrieri