Inscrierea în cartea funciară a faptului că imobilul este situat în intravilan 

* imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
Actul administrativ emis de autoritatea publica locală, din care rezultă că imobilul, identificat cu număr cadastral, număr topografic și număr de carte funciară, este situat în intravilanul localității.

Actul administrativ poate fi:

– adeverință/adresă

– certificat de urbanism

– autorizație de construire


 Model completare cerere înscriere

 Cererea de inscriere (formular tip necompletat)


De ce alte informații am nevoie?

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată


Ce tarif se plătește ?
– 75 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei

Alte inscrieri