Inscriere drept de proprietate asupra unei case sau a unui apartament 

 DOBANDIT PRIN CUMPARARE  DE LA STATUL ROMAN CONFORM LEGII NR.112/1995 SAU LEGII NR.10/2001
 * imobilul este înscris în cartea funciară
   Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  INTABULARE


Care sunt actele necesare ?
Cererea de înscriere la care se va atașa de actul de proprietate care poate fi:
  • contract de vânzare cumpărare încheiat cu Statul Roman prin unitățile deținătoate ( primării sau mai ales RA RIAL sau SC RIAL SRL,  etc);
  • pentru cota din terenul aferent construcției sau apartamentului trebuie obținută atribuirea conform Legii nr.18/1991 prin Ordin al Prefectului Județului Brașov si depus fie acest ordin de prefect, fie adeverința emisă de primăria localității prin care se atestă atribuirea terenului.

Observații: Dacă atribuirea terenului, prin ordin de prefect, nu este posibilă atunci terenul trebuie cumpărat fie chiar prin contractul de vânzare cumpărare în care obiectul este construcția, fie prin contract separat sau act adițional la acesta.

La dosarul cererii se va atașa și copia actului de identitate

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)De ce alte informații am nevoie?

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată

Ordinul de prefect sau adeverința emisă de primărie privind atribuirea cotei din teren trebuie să conțină date de identificare a imobilului respectiv numar topografic si numar de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996)

Dacă terenul a fost dobandit prin cumpărare, contractul trebuie încheiat în forma autentică și trebuie să conțină date de identificare a imobilului respectiv numar topografic si numar de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996) și să identifice titularul dreptului, persoana fizică, cu codul numeric personal.Ce tarif se plătește ?

– 120 lei / imobil.

 – tariful de eliberare în regim de urgență este de 600 lei

Alte inscrieri