Inscriere drept de proprietate dobândit prin FUZIUNE sau DIVIZARE

* imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  INTABULARE sau ÎNSCRIERE PROVIZORIE*


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere la care se va atașa:
In cazul fuziunii/absorbției:
  • proiectul de fuziune/absorbție sau hotărârea adunărilor generale sau hotărârea asociaților unici în formă autentică notarială;
  • hotărârea judecatorească prin care s-a admis fuziunea;
  • dovada înregistrării la Registrul Comerțului a fuziunii (certificat de mențiuni);
  • certificatul de înmatriculare;
In cazul divizării:
  • hotărârea adunărilor generale sau hotărârea asociaților unici în formă autentică notarială;
  • hotărârea judecatorească prin care s-a admis divizarea;
  • dovada înregistrarii la Registrul Comerțului a divizării (certificat de mențiuni);
  • certificatul de înmatriculare;

  Model completare cerere înscriere

 Cererea de inscriere (formular tip necompletat)


De ce alte informații am nevoie?  

Actele(înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată

Actul de reorganizare a societăților trebuie să conțină date de identificare a imobilului (număr cadastral sau topografic și număr de carte funciară) conform  art.29 din Legea nr.7/1996 și să identifice titularul dreptului, persoana juridică cu codul unic de înregistrare.

* Înscriere provizorie se solicită doar în cazurile expres prevazute de lege


Ce tarif se plătește ?

– 0,5%  din valoarea imobilului și nu poate fi mai mic de 60 lei/ imobil.

 – tarif de eliberare în regim de urgență este de 4 ori tariful in regim normal

Alte inscrieri