Inscrierea adresei administrative (poștale) în cartea funciară

* imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  NOTARE


Care sunt actele necesare?
Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
Actul administrativ emis de autoritatea publica locală, din care rezultă adresă administrativă a imobilului identificat cu număr cadastral, număr topografic și număr de carte funciară, care poate fi:

– certificat de nomenclatură stradală,

– certificat de urbanism

– autorizație de construire

Model completare cerere înscriere

Cererea de inscriere (formular tip necompletat)


De ce alte informații am nevoie? 

Actele (înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată


Ce tarif se plătește ?
– 75 lei / imobil

– tariful de eliberare în regim de urgență este de 375 lei


Alte inscrieri