Prin intermediul sălii de studiu vă punem la dispoziție următoarele servicii:

  • consultare carte funciară
  • consultare înscrisuri din mapa de acte
  • consultare planuri
  • eliberare copii certificate după cartea funciară
  • eliberare copii certificate după înscrisurile din mapa de acte

    Procedura de lucru prin intermediul sălii de studiu


Pentru a consulta sau obține o copie certificată după cartea funciară, înscrisurile existente în arhiva biroului teritorial sau planul imobilului trebuie:

Să cunoașteți numărul cărtii funciare si/sau numarul topografic sau cadastral al imobilului.

Să cunoașteți numărul cererii (dosarului) al cărui cuprins vreți să îl studiați sau pentru care doriti copia certificată.

Să faceți dovada calității de persoană interesată in cazul în care doriți studierea sau copierea unor înscrisuri din arhiva biroului teritorial altele decât cartile funciare sau planurile cadastrale sau topografice.

Să completați o cerere de consultare/copiere – utilizand formularul din link

Să plătiți tariful de furnizare a serviciului.

Tariful de furnizare a serviciului se plateste anticipat înregistrării cererii. 

Pentru cererile transmise prin poșta sau email plata tarifului se poate face prin ordin de plată sau mandat poștal:

Beneficiar: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov  /   IBAN: RO23TREZ131501503X017823  /  CIF 9870320Atenție: în cazul în care plata tarifelor se face prin ordin de plată acesta trebuie să conțină și codul de inregistrare fiscală CIF 9870320

Dovada plății tarifului va fi transmisă împreună cu cererea pe adresa de email a biroului teritorial competent


Care este tariful pentru consultarea cărții funciare, a planurilor sau înscrisurilor din mapa de acte? 

10 lei / 15 minute


Care este tariful pentru eliberarea unor copii certificate după cartea funciară,  planul imobilului sau înscrisuri din mapa de acte? *
25 lei / pentru copii certificate după cartea funciară sau înscrisuri (tariful este /dosar sau carte funciară)

40 lei / foaia de hartă

15 lei / imobil extras din planul cadastral pe ortofotoplan

* tarifele de mai sus sunt pentru furnizarea serviciului în regim normal

* pentru furnizarea serviciului în regim de urgență se plătește un tarif suplimentar reprezentand de 4 ori tarifulîn regim normal


Care este termenul de eliberare a copiilor certificate? *
2 zile lucrătoare pentru copii certificate ale cărtii funciare si înscrisurilor din mapa de acte

3 zile lucrătoare pentru copii certificate după planuri

* ziua depunerii cererii nu intră în calculul termenului


Cine poate consulta cartea funciară si/sau planurile?

Orice persoană poate consulta orice carte funciară si/sau planurile, nefiind nevoie să justifice vreun interes


Cine poate consulta înscrisurile din mapa de acte?

Doar persoanele interesate pot consulta înscrisurile din mapa de acte*.

Persoane interesate pot fi, cu titlu de exemplu:

a) părțile actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
b) persoanele îndreptățite să se prevaleze de efectele faptului juridic sau de dreptul constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
c) succesorii universali sau cu titlu universal ai persoanelor arătate la punctele a) și b), astfel cum sunt moștenitorii părților actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
d) succesorii cu titlu particular ai persoanelor arătate la punctele a) și b), atunci când invocă un drept ce constituie un efect al actului sau al faptului constatat prin înscris ori un drept aflat în legătură cu acest act sau fapt, astfel cum este, de exemplu, cumpărătorul sau donatarul dreptului constatat prin înscris;
e) titularul unui drept de preempțiune privitor la dreptul constatat prin înscris, reprezentantul convențional sau legal al uneia dintre părțile actului juridic constatat prin înscris, ocrotitorul legal al uneia dintre părți ori creditorul uneia dintre părți, inclusiv creditorul beneficiar al unei clauze de inalienabilitate cu privire la dreptul constatat prin înscris;
f) instanţele judecătoreşti, instituţiile şi organele de cercetare şi urmărire penală, instituţiile publice de recuperare a creanţelor fiscale/bugetare ale statului, notarii publici şi orice altă autoritate sau instituţie publică abilitată legal în acest sens;
g) reclamantul într-o acțiune care privește imobilul înscris în cartea funciară.

h) alte persoane care justifică un interes

*Justificarea interesului se face menționand pe cerere calitatea în care se cerere înscrisul si/sau depunand înscrisuri justificative