folder 9

Alte tipuri de cereri – corespondență

Procedura de depunere a altor tipuri de cereri
Pe lângă cererile de recepție și înscriere sau cererile de eliberare a unor copii certificate la OCPI Brașov se depun și alte tipuri de solicitări sau documente:
Cererile de mai jos se depun la registratura O.C.P.I. Brașov prin intermediul ghișeului de corespondență folosind în acest scop sistemul de de bonuri de ordine – butonul “CORESPONDENȚĂ”
Completări la o cerere de recepție și/sau înscriere depusă anterior; În situația în care ați depus o cerere de recepție și înscriere și a fost emis un referat de completare prin care sunteți rugat să completați dosarul cererii cu înscrisuri suplimentare puteți depune aceste înscrisuri la biroul de corespondență din cadrul registraturii
Cerere de reexaminare împotriva încheierii de carte funciară În situația în care sunteți nemulțumit de soluția dată prin încheiere de carte funciară cererii dumneavoastră de înscriere, aveți posibilitatea depunerii unei cereri de reexaminare.

Cererea de reexaminare se depune în termen de 15 zile, de la momentul comunicării încheierii ce se dorește a fi reexaminată, la biroul de corespondență din cadrul registraturii.

Plângere împotriva încheierii de reexaminare; Dacă sunteți nemulțumit și de soluția dată prin încheierea de reexaminare, aveți posibilitatea depunerii unei plângeri împotriva acesteia, la biroul de corespondență din cadrul registraturii

Plângerea se va nota în cartea funciară și va fi înaintată spre soluționare instantei judecătorești competente

Petiție conform O.U.G nr.27/2002 În situația în care doriți să formulați o propunere, o sesizare sau o reclamație în legătură cu activitatea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, puteți depune aceste înscrisuri la biroul de corespondență din cadrul registraturii
 Solicitare de audiență Dacă doriți o audiență la directorul instituției, la registratorul șef sau la inginerul șef al acesteia, vă puteți programa în audiență prin intermediul biroului de corespondență din cadrul registraturii
Orice alt tip de cerere (exceptând cererile de recepție / înscriere sau copie acte); Dacă aveți de depus o cerere care nu se încadrează în cele de mai sus o puteți depune la biroul de corespondență din cadrul registraturii