Înscrierea dreptului de concesiune în cartea funciară

* imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere: INTABULARE


Care sunt actele necesare ?

Contractul de concesiune

 Model completare cerere înscriere

 Cererea de inscriere (formular tip necompletat) 

 


De ce alte informații am nevoie? 

Contractul de concesiune se depune în original sau copie legalizată
Contractul de concesiune trebuie să conțină date de identificare a imobilului (număr de carte funciară și număr cadastral sau topografic) conform art.29 din Legea nr.7/1996 și să identifice titularul dreptului, persoana fizică cu codul numeric personal.


Ce tarif se plătește ? 

– 0,15% in cazul persoanelor fizice

– 0,5% in cazul persoanelor juridice

– tariful se calculează la 20% din valoarea imobilului și nu poate fi mai mic de 60 lei/ imobil.

– tarif de eliberare în regim de urgență este de 4 ori tariful in regim normal


 

Alte inscrieri